Privacybeleid

Galerie BuB-Art, gevestigd aan St. Domusstraat 58 4301 CR Zierikzee, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Galerie BuB-Art

www.galeriebubart.nl

St. Domusstraat 58

4301 CR Zierikzee

0111402193

Barbara van der Steen is de Functionaris Gegevensbescherming van Galerie BuB-Art.

Zij is te bereiken via barbara@galeriebubart.nl

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Galerie BuB-Art verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.
We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via barbara@galeriebubart.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Galerie BuB-Art verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of uitnodigingen voor een expositie

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Galerie BuB-Art neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Galerie BuB-Art)
tussen zit.

Galerie BuB-Art gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

– Mailchimp (Nieuwsbrief)

– Microsoft Office

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Galerie BuB-Art bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Galerie BuB-Art verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Galerie BuB-Art blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

COOKIES OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN DIE WIJ GEBRUIKEN

Mailchimp

Galerie BuB-Art maakt gebruik van MailChimp, een derde partij die het verzenden van onze nieuwsbrieven afhandelt. Alle berichten die u van ons ontvangt worden verzonden via de servers van MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken.Onderaan elke verzonden nieuwbrief ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hier op klikt zult u geen berichten meer van ons ontvangen.

Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

GEGEVENS INZIEN AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Galerie BuB-Art en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot
intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar barbara@galeriebubart.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot
inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk,
maar binnen vier weken, op uw verzoek. Galerie BuB-Art wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Galerie BuB-Art neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via barbara@galeriebubart.nl